புதியதொரு மனிதம் செய்வோம் எனத் தலைப்பிலிட்டு பாலு மணிவண்ணன் சென்னையிலிருந்து வெளியிடுகிற திங்களிதழ். இது 7 ஆவது இதழ்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,