திருச்சியிலிருந்து தொடங்கியுள்ள இலக்கிய இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,