களத்து மேடு : திண்டுக்கல், அடியனூத்திலிருந்து களத்துமேடு எனப் பெயரிட்டு பல்வேறு நிமிர்வுச் செய்திகளை உள்ளடக்கி வெளியாகியுள்ள முதல் இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,