தமிழை முதன்மைப்படுத்திப் பல்சுவையாகத் தரமான அச்சில் வெளிவருகிற இதழ்,தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,