தீக்குச்சி. படப்படி இதழாகத் தீட்டை அழிக்கும், தீமை அழிக்கும், இருட்டை வெளுக்கும் எனத் தலைப்பிலிட்டுத் தொடங்கியுள்ள திங்களிதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,