இலக்கிய விழிப்புணர்வுடன் நுட்பமாக வெளியிடுகிற காலாண்டிதழ். இதுவரை 4 இதழ்களை வெளியிட்டுள்ளதுதொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,