இனம்வாழ மொழி காப்போம் எனத் தலைப்பிலிட்டு, வரலாற்றுச் செறிவோடு ஒடுக்கப்படுவதைக் காட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற திங்களிதழ்தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,