உலகத் தமிழரின் உரிமைக் குரலாக ஆசிரியர் வீர. மதுரகவி அவர்களால் தமிழர் முன்னேற்றம் கருதி பல்வேறு நுட்பச்செய்திகளை உள்ளடக்கி வெளியிடுகிற இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,