புரட்சிப்பாதை - 2 ஆவது இதழ் இது, தனியிதழ் ரூ 6 10.சவகர்லால் நேரு சாலை, கோயம்பேடு, சென்னை 107 மொழி உணர்வோடு வெளிவருகிற சமூக அரசியல் விழிப்புணர்வுச் செய்திகளையுடைய இருமாத இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,