15 -2-2004 அன்று பொள்ளாச்சி பொழில் படைப்பரங்கத்தில் படிக்கப்பட்ட கவிதைகளையும், படைப்பரங்க நிகழ்வு முறையையும் குறிப்புகளாகத் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள படைப்பரங்கத் தொகுப்பிதழ் - திங்களிதழ் - இதழ் எண் ஒன்று.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,