வத்தலக்குண்டிலிருந்து வெளிவருகிற தமிழ்ச் சிற்றிதழ்ச் சங்க உறுப்பிதழ்தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,