மகிழம்பூ: பல்வேறு இலக்கியச் செய்திகளை உணர்வோடு வெளியிடும் இதழ். தனிச்சுற்றாக வெளியிடப்படும் இதழ். இது 25 ஆவது இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,