உன்னை உணர்ந்து உயர்வாய் பெண்ணே என்கிற பெண்ணிய வாழ்த்துதலோடு சென்னையிலிருந்து வெளிவருகிற திங்களிதழ். இது 10 ஆவது இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,