யாழ் இசை : மதுரை கே.கே.நகரிலிருந்து - அறவழியில் செல்வோம், அன்பினால் வெல்வோம் எனத்தலைப்பிலிட்டு மொழி உணர்வோடு முற்போக்குக் கருத்துகளையும் நுட்பமாக வெளிப்படுத்தியது. இது 10 ஆவது இதழ்தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,