தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வெளியிட்டுள்ள மாணவர்களுக்கான இதழ்.தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம், சென்னை 86 சார்பில் இருமாத இதழாகத் தொடக்கக் கல்வி தொடர்பான செய்திகளை முதன்மைப்படுத்தி வருகிற இருமாத இதழ்.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,