10-10-2003 அன்று சென்னை சென்ற பொழுது ஹிக்கின் பாதம் நூலகத்தில் இலவசமாக வைக்கப்பட்டிருந்த கோலாலம்பூரின் குயில் இதழ். 19-10-2003 அன்று வலையேற்றப்பட்டது.தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,