தமிழம் வலை
நூலகத்தில் உள்ள இதழ்களின் பட்டியல்

" ஈ " எழுத்தில் தொடங்கும் தமிழ்ச் சிற்றிதழ்கள்.


ஈரப்பூ - ஆரணி (1985)

ஈரோடு மனவளக் கலைஞன் - ஈரோடு (1986)

ஈழச் செய்தி - சென்னை 94 (1987)

ஈழ சுதந்திரன் - சென்னை 8 (1996)

ஈழ வேங்கை - கோவை 12 (1987)

ஈழ முழக்கம் - சென்னை 17 (1983)

ஈஸ்ட் நியூஸ் - பொள்ளாச்சி (1993)

www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - mobile : 9788552061