விவேக பாநு - பத்திராதிபர் எஸ்.சாமிநாதையர், எம்.ஆர்.கந்தசாமிக் கவிராயர். 1903 ஆம் ஆண்டில் மதுரையிலிருந்து, திருக்குறளைத் தலைப்பிலிட்டு வெளிவந்த தமிழ் மாத பத்திரிகை. 1902 இல் தொடங்கப்பட்ட இதழ் இது. தனியிதழின் விலை 3 அணா. பதிவுபெற்று வெளிவந்த இதழ். செய்திக் குறிப்புகள், மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் பற்றிய செய்தி, சைவ சித்தாந்தம், புராணக் கதைகள் விளக்கம் எனவும் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அ.வரதநஞ்சைய பிள்ளை எழுதியுள்ள தற்காலத்துத் தமிழின் நிலைமை தொடர் அக்கால நிலையைக் காட்டுவதாக உள்ளது ...."பண்டைக் காலந்தொட்டுச் சீரும் சிறப்பும் பெற்று விளங்கும் நம் செந்தமிழ்ச் செல்வியின் தனியரசாட்சியில் ஆங்கிலமென்னும் மறுபுலமங்கை மெல்லக் கால்வைத்து நாளடைவில் யாண்டும் பரவித் தன் கொற்றம் நாட்டித் தமிழ்ச் சிறார்கட்கு உத்தியோக பதவியளித்து மயக்கித் தன்னையே விரும்புமாறு செய்து உன்னத நிலையில் வீற்றிருப்பாளாயின் 'ஒண்டவந்தபிடாரி ஊர்பிடாரியானது போல' இலட்கெய்திய உயர்வையும் தனக்கெய்திய தாழ்வையும் நினைக்குந்தோறும் அன்னோ! தமிழ்பாவை நெஞ்சம் எவ்வாறு பதைப்புறும்!"......


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,