ஜனோபகாரி :1915 இல் தொடங்கிய இதழின் 3 ஆவது வருடத்திய இதழ் இது. கல்வி, வணிகம், சிறுகதை, பயன்பாட்டுத் தொடர். அறிவியல் செய்திகள், தமிழ்ப் பாடல்கள், பொதுக்குறிப்பு, புத்தக விமர்சனம் எனத் திரட்டித் தந்துள்ள இதழ்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,