சுதந்திர சங்கு - 1931 இல் காலணா விலையில் சென்னையிலிருந்து வாரமிருமுறை, 8 பக்கங்களில் வெளிவந்த பத்திரிகை. இதழ 1 முதல் 50 இதழ்கள் தொகுப்பிலுள்ளது. விடுபட்ட இதழ்கள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்ளவும்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,