குலாலமித்திரன் - 1931 இல் குயவர் சமுதாய முன்னேற்றம் கருதி வெளிவந்த இதழ், ஒரு இதழ் மட்டுமே தொகுப்பில் உள்ளது, விடுபட்ட இதழ்கள் இருந்தால் தகவல் தரவும்.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,