சக்தி இதழ். வை. கோவிந்தன் அவர்களால் 1939 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, 16 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வெளிவந்துள்ளது. 1947 ஆம் ஆண்டு வெளியான இதழின் அட்டைப்படம் இது.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,