தமிழோசை: திருவாரூர் இயற்றமிழ் பயிற்றகத்திலிருந்து புலவர். த.ச.தமிழன் சிறப்பாசிரியராக இருந்து முதல் இதழைத் திரு.வி.க.சிறப்பு மலராக வெளியிட்டுத் தொடங்கிய நல்ல தமிழ்த் திங்களிதழ். (1975 இல் தொடங்கிய இதழ்)


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,