கஙய - சுதந்திரக் கவிகளின் புதிய வடிவங்கள், எனத் தலைப்பிலிட்டு புதுக்கவிதைகள், புதிய ஓவியங்களை உள்ளடக்கி 1977 இல் சென்னையிலிருந்து தொடங்கி, வெளிவந்த இதழிது


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,