நமக்கான பாடத்தை நாமே உருவாக்குவோம்
நம் மழலையர்களை ஆற்றலுள்ளவர்களாக வளர்த்தெடுப்போம்


EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR - LEVEL 1

Week Educational activities Motivational songs

1 நேர் கோட்டுப் படங்கள் பயிற்சி ஊக்கப்பாடல்

2 வளைகோட்டுப் படங்கள் பயிற்சி ஊக்கப்பாடல்

3 ட ட் ஊக்கப்பாடல்

4 ப ப் ஊக்கப்பாடல்

5 ம ம் ஊக்கப்பாடல்

6 ச ச் ஊக்கப்பாடல்

7 க க் ஊக்கப்பாடல்

8 த த் ஊக்கப்பாடல்

9 ந ந் ஊக்கப்பாடல்

10 வ வ் ஊக்கப்பாடல்

11 ய் ய ஊக்கப்பாடல்

12 ர் ர ஊக்கப்பாடல்

13
தேர்வு எண் ஒன்று

14 ல் ல ஊக்கப்பாடல்

15 ன் ன ஊக்கப்பாடல்

16 ண் ண ஊக்கப்பாடல்

17 ள் ள ஊக்கப்பாடல்

18 ற் ற - ஞ் ஞ ஊக்கப்பாடல்

19 ங் ங - ழ் ழ ஊக்கப்பாடல்

20

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ (பாடல்களுடன் உயிரெழுத்து அறிமுகம்) எழுத்துகளை ஒலிக்கத் தெரிந்தால் போதும் அடையாளம் காட்டினால் போதும் எழுதத் தெரிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை - குறியீடுகள் அறிமுகம் (9 குறியீடுகள்)

1. அழாமல் இருக்கணும் சின்னப்பாப்பா அஅஅ
2. கசட தபற வல்லினமாம் பாடல்
3. க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ பாடல்

21 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

22 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

23 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

24 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

25 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

26
தேர்வு எண் இரண்டு

27 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

28 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

29 வரிசை எழுத்துகள் ஊக்கப்பாடல்

30 வரிசை எழுத்துகள்
உ ஊ அறிமுகம்
ஊக்கப்பாடல்

31 வரிசையில் பயனாகும் சொற்களுடன் எழுத்துகள் அறிமுகம் ஊக்கப்பாடல்

32 வரிசையில் பயனாகும் சொற்களுடன் எழுத்துகள் அறிமுகம் ஊக்கப்பாடல்

33 இரண்டெழுத்துச் சொற்கள் படித்தல் ஊக்கப்பாடல்

34 மூன்றெழுத்துச் சொற்கள் படித்தல் ஊக்கப்பாடல்

35 நான்கெழுத்துச் சொற்கள் படித்தல் ஊக்கப்பாடல்

36 எளிய பாடல்கள் படித்தல்,
எளிய உரையாடல் படித்தல்,
ஊக்கப்பாடல்

37 எளிய கதைகள் படித்தல் ஊக்கப்பாடல்

38 செய்தித்தாள் படித்தல் ஊக்கப்பாடல்

26
தேர்வு எண் மூன்று

Annual Achievements (below 5 yrs)
மழலையர் வகுப்பு

ஒலித்தல், எழுதுதல் (அ முதல் ஔ வரை) (க முதல் ன வரை) (க் முதல் ன் வரை). எளிய 30 பாடல்கள் பாடவும் அதற்கேற்வாறு உடல் அசைக்கவும் அறிதல். சூழலில் உள்ள பொருள்களின் பெயரை திருத்தமாக ஒலிக்க அறிதல். மரியாதைச் சொற்களை அறிந்து உரிய இடத்தில் பயன்படுத்துதல்


Annual Achievements (above 5 yrs)
முதல் நிலை

உயிரெழுத்து (12), மெய்யெழுத்து (18), உயிர்மெய்யெழுத்து (216) எழுத்துகளை எழுதவும், அடையாளம் காட்டவும், ஒலிக்கவும் அறிதல். படித்தல் - செய்தித்தாளில் உள்ள எழுத்துகளை இணைத்துப் படித்தல். சொல்வது எழுதுதல் - இரண்டெழுத்து மற்றும் மூன்றெழுத்துச் சொற்கள் சொல்லுவதை எழுதுதல்


உலகிலுள்ள நம் தமிழ் மழலையர்களுக்காகத் தமிழ்க் கற்பிக்கும் செயற்பாடுகள்
தொடர்புக்கு : http://www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - 9788552061,