கல்வி ஆராய்ச்சிகள்

வரிசை எண் : 27

தாளை மடக்கி, வெட்டி வடிவங்கள் ஆக்குதல்.

  • சதுர வடிவத் தாளை எடுத்துக் கொண்டு முதலில் இரண்டாக, பிறகு நான்காக மடிக்கவும். நான்கு சதுரங்கள் ஒன்றன்மேல் ஒன்று அடுக்கிக் கிடைக்கும். பிறகு முக்கோண வடிவம் வருமாறு குறுக்கே மடிக்கவும். இப்பொழுது தாள் 8 பகுதிகளாக மடிக்கப்பட்டிருக்கும்.


  • படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கோடு போட்டிருக்கும் பகுதியை வெட்டி எடுத்து விடவும். பிறகு மடித்த தாளைப் பிரிக்கவும். தாள் அருகில் உள்ளது போல அழகாக வெட்டப் பட்டிருக்கும்.


  • மாணவர்கள் தாளை அவர்களது விருப்பம்போல கத்தரிக்கோலால் வெட்ட வெவ்வேறு வகையான வடிவங்கள் கிடைக்கும். வண்ணத்தாளில் வெட்டி ஒட்ட, பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். வெட்டுகிற மாணவர்களுக்கு கலை நயமும், கற்பனைத்திறனும், பொறுப்புணர்வும் தன்நம்பிக்கையும் மிகும்    www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - 9788552061 - (04259)221278