கல்வி ஆராய்ச்சிகள்

வரிசை எண் : 76

குயில் கிளையை அடைய வழிகாட்டுங்கள்.குயில் எந்த வழியாகச் செல்ல வேண்டும் என்று கரிக்கோலால் கோடு போடச் சொல்லவும்,

இதுபோல வெவ்வேறு வகையான படங்களை உருவாக்கி மாணவர்களை இயங்கச் செய்யலாம்.www.thamizham.net - pollachinasan@gmail.com - 9788552061 - (04259)221278