32 வகுப்புகளில் தமிழ் படிக்கும் திறனை அடையலாம். தொடர்புக்கு புலனம் எண் 8667421322 "தமிழ் படிக்கலாம் வாங்க" ஆன்டிராய்டு செயலி பெற Open google playstore and type " read tamil " and Install.