தமிழ் கற்போம்


Softview
Thiru Antopeter, 118.Nelson Manickam Road, Chennai - 29. email: svc@giasmd01.vsnl.net.in

தமிழ் எழுத்துகளையும், சொற்களையும் படங்களுடன், எழுதுமுறையுடன் சொல்லிக் கொடுக்கிற குறுவட்டு இது. மழலையர்கள் தமிழ் படிப்பதற்குரிய குறுவட்டு இது.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,