தமிழ்க் கல்வி ஆசிரியர்


Periannan Kuppusamy PHD.,
2910 Brightwater Lane, Abingdon, Maryland, 21009. USA., email: kuppu@kalvi.com


இந்த இறுவட்டு முறைபடுத்தப்பட்ட ஏழு படிநிலைகள் தமிழைக் கற்றுக் கொடுக்கின்றது. உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து, உயிர் மெய்யெழுத்து, எண்கள், கற்றுத் தருவதோடு, விளையாட்டு வகையில் பயன்பாட்டு முறையும் தரப்பட்டுள்ளது.


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 9788552061,