தமிழம் வலையின் கல்வி ஆராய்ச்சிகள்.


88. தமிழை நுட்பமாகக் கற்பிக்கப் படிநிலைகள்

87. மூன்றே பாடல்களில் தமிழ் எழுத்துகளுக்கான ஒலிப்பு முறை

86. புள்ளிகளை இணைத்து இடவல மாற்றமாகப் படங்கள் வரைய.

85. பிளாஷ் பயன்படுத்தி அசையும் படங்கள் உருவாக்குதல்.

84. கண்ணும் மூக்கும் வாயும் விரும்புகிற வகையில் மாறும்.

83. ஊசி - நூல் - தையல் வேலைப்பாடுகள்.

82. மணி, நூலினால் ஆக்கும் கைவினைப் பொருள்கள்.

81. ஓரத்தை அலங்கரிக்கும் பயிற்சி - நூல் வேலை.

80. தமிழில் படித்தல் திறன் வளர எழுத்துருக்கள்.

79. தமிழில் படித்தல் திறன் வளர அட்டைகள்.

78. மழலையர்களுக்கான வரைதல் பயிற்சிக்கு...

77. மறைந்துள்ள சொற்களைக் கண்டுபிடி

76. குயில் கிளையை அடைய வழிகாட்டுங்கள்

75. ல,ள,ழ, வேறுபாடுகளை சரியாக ஒலிக்கப் பயிற்சி (பாடல்கள்)

74. நாள் காட்டியும் பாடப்புத்தகமாகலாம்.

73. எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன கண்டுபிடி

72. மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலச் சொற்களை அறிமுகப்படுத்த.

71. வெட்டிய துண்டுகளை ஒன்று சேர்..

70. ஓடும் தண்ணீர் ஒன்றாகும்

69. யார் எனக் கண்டுபிடியுங்கள் ?

68. படங்கள் வரைதலுக்கான அணுகுமுறை.

67. செய்தித்தாள் படித்தலுக்கான அணுகுமுறை

66. எழுத்து எழுத எளிய முறை..

65. அட்டையில் பொருள்களைச் செய்து அழகுபடுத்த..

64. பாதியைப் பார்த்து மீதி வரை

63. உற்றுப்பாருங்கள் படத்திற்குள் படம் தெரியும்

62. வெட்டுத் துண்டுகளை இணைத்துச் சேர்க்கவும்

61. குருவிக்கு வீட்டிற்கு வழி காட்டவும்.

60. எளிய படஅகராதி (Oxford University press)

59. வைத்தண்ணாவின் சித்திரத் தமிழ் ஏடு

58. நேர்கோடு வளை கோட்டில் படங்கள் வரைய

57. களிமண்ணால் உருவங்கள் செய்யலாமே

56. தாள் குவளை செய்து தண்ணீர் சுடவைத்து மகிழலாமே

55. விலங்குகளைக் கண்டுபிடி. வண்ணம் தீட்டு.

54. ஆடும் பொம்மை ஆக்குவது எப்படி?

53. எது பிழை ? எது சரி ?

52. உல்லன் நூலில் பொம்மைகள் ஆக்குதல்

51. ஈரிலக்க, மூவிலக்க எண்களை எளிய முறையில் பெருக்குதல்

50. விந்தைச் சதுரங்கள் உருவாக்குவோமா?

49. வண்ணம் தீட்டி மகிழலாமே.

48. அசையும் படங்களை உருவாக்குவோமா ?

47. கயிற்றில் முடிபோட்டுக் கழுத்தில் அழகாகக் கட்டலாமே

46. வரைந்து பழக

45. காணுவதெல்லாம் மெய்யல்ல

44. கண்ணைக் கவரும் மெழுகுவர்த்தி விளக்கு

43. விரும்புகிற உருவங்களைச் செய்து மகிழ்வோம்

42. வழி எது கண்டுபிடி.

41. வானிலே பறக்கும் தாள் வானஊர்தி

40. விலங்குத் தலைகளின் நிழல் உருவங்கள்

39. தாளில் பந்து செய்யலாமா?

38. சித்திரக்கட்டம்

37. களிமண்ணால் உருவங்கள் செய்வோம்

36. க, ச, த, ப - ஒற்று மிகும் - மிகாத இடங்கள்

35. இரண்டே வட்டத்திற்குள் ஏராளமான படங்கள்

34. களிமண் உருண்டையும், குச்சிகளும் கோர்த்தல்

33. வரைவதற்கான வளைகோட்டுப் பயிற்ச

32. கெட்டித்தாளை வெட்டி, ஒட்டி பொருள்கள் ஆக்குதல்

31. வண்ண நூலில் படங்கள் வரைந்திட

30. மாணவர்கள் படம் வரைய

29. தமிழ் எழுத்துகளில் உள்ள

28. தாளை வெட்டித் தடுக்கு பின்னுதல்

27. தாளை மடக்கி, வெட்டி வடிவங்கள் ஆக்குதல்

26. சதுர அட்டைகள் அடுக்குதல்

25. தாயக் கட்டம்.

24. உருவங்கள் ஆக்கி மகிழ்ந்திட

23. கை விரல்களைக் கொண்டு எழுத்துகளை ஆக்க.

22. அழகிய எழுத்துகள் எழுத.

21. களிமண்ணால் உருவங்கள் செய்வோம்

20. ஒளிந்துள்ள படங்கள் என்ன என்று கண்டுபிடி.

19. பொருத்தமானது எது ? கண்டுபிடி

18. எத்தனை பறவைகள் உள்ளன ?

17. செவ்வகக் கட்டைகளை அடுக்குதல்

16. தீக்குச்சிகளை அடுக்குதல்

15. எழுத்தும் படமும்

14. நூல் ஓவியம் ஆக்கலாமா ?

13. கீழேயுள்ளவன் மேலே, மேலேயுள்ளவன் கீழே

12. படங்கள் வரைய ஊக்குவித்தல்.

11. இலைகளை ஒட்டி உருவங்களாக்குதல்

10. தாள் மடக்குதல், (சப்பான் நாரை ஆக்குதல்)

9. மாணவர்கள் பயன்படுத்துகிற ஆங்கிலச் சொற்கள்.

8. உருளும் சதுரங்கள் செய்ய

7. உருளும் அறுகோணம் செய்ய

6. முப்பரிமாணப் படங்கள் வரைய

5. முப்பரிமாண உருவங்கள் உருவாக்க

4. மழலையர் பாடல்கள் பாடி மகிழ்ந்திட

3. கற்பனைத்திறன் வளர

2. முகமூடிகள் செய்ய

1. எண்கள் 5 முதல் 10,000 வரை அறிய


தொடர்புக்கு : pollachinasan@gmail.com - 890 300 2071